Beredskapsplan

Signaturreise sin beredskapsplan skal sørge for at skadeomfanget og konsekvenser ved kriser og alvorlige hendelser reduseres. Den skal bidra til effektiv problemløsing og helhetlig informasjonshåndtering.

Om Beredskapsplan

Krav til sikkerhet og beredskap er forankret i Forskrift om HMS i virksomheter (internkontrollforskriften), og ansvar legges på̊ både arbeidsgiver og medarbeidere.

Arbeidsgiver skal kartlegge og vurdere risiko ved virksomheten, og iverksette tiltak for å redusere eventuell risiko til et akseptabelt nivå̊. Dette innebærer både forebyggende arbeid og beredskapsarbeid for å handtere kriser og alvorlige hendelser etter beste evne.

Kriser som begrep brukes om situasjoner som truer eller kan true liv og helse for ansatte eller våre kunder og bedriftens kjernevirksomhet og/eller omdømme.

Ulike scenario for våre kunder det er utviklet en handlingsplan for

  • Krise på reise for kunde
  • Alvorlig personskade for kunde
  • Kunde er utsatt for fare

HMS-kartlegging og risikovurdering i forhold til Beredskapsplan

Krav til sikkerhet og beredskap er forankret i Forskrift om HMS
Beredskapsplanen fremkommer i HMS-handlingsplan.
Beredskapsplanen revideres gjennom årlig gjennomgang (internkontroll)
Årlig gjennomgang hvor man tydeliggjør organisering, roller, ansvar og gjennomgang

Når skal beredskapsplan iverksettes?

Aktuell beredskapsplan skal iverksettes ved kriser og uønskede hendelser som kan få alvorlige konsekvenser for Signaturreise eller våre kunder.

Rapportering og evaluering

Det skal alltid rapporteres og evalueres av forløp og beredskapstiltak.

Tilgjengelighet

Lokal beredskapsplan skal være tilgjengelig på Signaturreise sin digitale plattform for ansatte

Eksempel på krise som bedriften har opplevd siden oppstart 2014


1. Kunde på tur

Kunde var på tur utenlands i et land med et relativt svakt helsevesen sammenlignet med hva vi har i Norge. Kunden ble akutt syk og hentet i ambulanse.

Dette faller inn under krise da det truet liv og helse til en av våre kunder.

Med god kommunikasjon mellom ansatte og kunder i kombinasjon med god bistand fra leverandør ble situasjonen løst så godt som mulig.

Kunden ble frisk. Signaturreise fikk i ettertid en fast og fornøyd kunde.


Tiltak som ble iverksatt som påvirket kunden direkte

Kunden ble umiddelbart flyttet over til et privat sykehus.
Tolk som snakket det lokale språket fulgte opp på stedet.
Leverandør pendlet til og fra sykehuset med mat/drikke.

2. Pandemi

Pandemien som inntraff i 2020 faller også inn under begrepet krise da den truet bedriftens kjernevirksomhet og våre kunder. 

Tiltak

Hyppige styremøter, råd og juridiske avklaringer
Strategi og handlingsplan (hvordan redde våre kunder)
Omstrukturering og gjenåpning for videre drift

Formålet med eksemplene er å få frem at en krise kan oppstå på ulike måter og det er nær umulig å forutse i den grad at man får tid til å lage en handlingsplan.

En pandemi vil for eksempel ha liten sannsynlighetsgrad og derfor sjeldent få innpass i en beredskapsplan.

En ulykke på en reise er derimot av større sannsynlighet når bedriften jobber med reiselivsvirksomhet og har derfor en naturlig tilhørighet i en slik plan.

Den neste trygge firmatur lager vi for deg!

Stort eller lite, på hjemmebane eller i form av en reise, en dag eller flere dager, kort eller langt. En gruppetur i Norge gir deg og ansatte det påfyllet som trengs. Len deg godt tilbake og la profesjonelle sette sammen aktiviteter som passer for dere.

Inspirasjon + + Ta kontakt