Skatt på firmatur

Årets firmatur – En skattefri opplevelse

En firmatur skal bygge samhold og styrke arbeidsmiljøet i virksomheten. Med god planlegging kan en opplevelsesrik firmatur i tillegg være en skattefri ytelse til selskapets ansatte. 

Selskapet får skattemessig fradrag for kostnadene. Nedenfor gjengir vi hovedreglene for at firmaturen ikke skal beskattes.


Velferdsreiser:

Enkeltstående tilstelninger som julebord, årsfest, jubileumsfest for runde år i bedriften mv. for alle eller en betydelig gruppe ansatte vil normalt være skattefrie velferdstiltak for de ansatte.

Når man skal vurdere om en firmatur er skattefri må følgende vilkår være oppfylt:

  1. Tiltaket må karakteriseres som et velferdstiltak. Dvs. at tiltaket henvender seg innad til de personer som er knyttet til foretaket/bedriften, og har til hensikt å øke trivselen og tilknytningen på arbeidsplassen, oftest i form av fellesarrangement.
  2. Tiltaket er rimelig, herunder at velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet og at summen av de enkelte velferdstiltak i året som tilflyter en skatteyter er av mindre økonomisk verdi. Hva som anses som «rimelig» er et definisjonsspørsmål, og må avgrenses mot en urimelig høy kostnad og feriepreg
  3. Tiltaket er for alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. Dette innebærer imidlertid ikke at alle ansatte i bedriften må tilbys et velferdstiltak av samme type på samme tidspunkt, forutsatt at tiltakene er noenlunde likeverdige.
  4. Ytelsen består av en naturalytelse

«Tiltak som oppfyller disse kriteriene er altså ikke skattepliktig for den ansatte og dermed også skattefritt for arbeidsgiver»

Når det gjelder opphold på hotell ol så kan enkeltstående tilsetninger som kombineres med kortere opphold på hotell ol anses som velferdstiltak inntil to overnattinger.

Det spiller her ingen rolle om oppholdet er lagt til helg eller virkedager, samt om oppholdet er i Norge eller i utlandet, da det er totalvurderingen om tiltaket er rimelig som må legges til grunn.

Firmatur med ektefelle

Det er ikke satt begrensninger i forhold til at familiene til de ansatte deltar på oppholdet, så lenge tiltaket fortsatt er rimelig.

Egenandel på firmatur

Det er ikke noe krav om at den ansatte dekker noe av kostnadene med firmatur, arbeidsgiver kan dekke alle kostnader. Den ansatte kan heller ikke dekke en andel av en urimelig høy kostnad for at den skal fremstå som «rimelig».

Tjenestereise:

Hvis hovedformålet med reisen er av faglig art, for eksempel ved deltakelse på kurs, vil kun kostnader som gjelder rent ikke fradragsberettigede aktiviteter kunne nektes fradrag.

Arbeidsgiver har derfor normalt fradrag for utgifter til kurs, reise og opphold for ansattes faglige oppdateringer. Likeså vil ikke dette være skattepliktig for den ansatte.

Det må kunne opplyses hvilket emne og tidsangivelsen som er behandlet og at det er i relasjon til vedkommendes yrke/virksomhet. Her er det ikke begrensing til to overnattinger.

Krav til faglig innhold på firmatur

I motsetning til tjenestereise er det ikke krav om faglig innhold på en firmatur som er å anse som et velferdstiltak som omtalt ovenfor. Her kan alt ha et sosialt innhold.

Eksempel på kombinerte reiser:

Faglig reise kan kombineres med velferdsreise så lenge det foreligger et tydelig skille mellom disse. For eksempel kan en reise med opphold vare fra onsdag til søndag hvor det foreligger kurs, seminarer o.l. fra onsdag til fredag, for så bli igjen til søndagen hvor resterende del av reisen regnes som velferdstiltak.

Her vil delen av velferdstiltaket ligge innad begrensningen på to overnattinger. Selskapet vil oppnå skattefradrag for dette så lenge hver del er i henhold til kriteriene for tjenestereise og velferdstiltak.

Vi anbefaler at en alltid bør konferere med sin revisor eller regnskapsfører når man er i tvil om planlagt tur er innenfor overnevnte kriterier.

Last ned vår katalog som handler om skatt på firmatur

På den måten får du innsikt i potensielle fallgruver knyttet opp i mot turen dere planlegger.

Usikker på faglig innhold og skatt på firmatur? Trykk her for en link direkte til skatteetaten

Den neste trygge firmatur lager vi for deg!

Stort eller lite, på hjemmebane eller i form av en reise, en dag eller flere dager, kort eller langt. En gruppetur i Norge gir deg og ansatte det påfyllet som trengs. Len deg godt tilbake og la profesjonelle sette sammen aktiviteter som passer for dere.

Inspirasjon + + Ta kontakt